Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)

ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

- tel. 067 258 50 32; fax: 067 250 08 62;
- adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
- adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

1) Przedmiot zamówienia:
Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem miału węglowego na sezon grzewczy 2014/2015

 

2) Planowany termin realizacji : do 30.04.2015 r.
3) Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Budowlanych 9/4 w Wałczu (sekretariat –
pokój nr 1) do dnia 19 sierpnia 2014r. do godziny 12:00 lub w tym terminie przesłać pocztą na
adres Zamawiającego. W przypadku przesłania pocztą za termin złożenia oferty uznaje się datę
i godzinę potwierdzenia odbioru oferty.
4) Termin otwarcia ofert: 19 sierpień 2014r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
5)Kryteria wyboru i sposób oceny ofert :
a) cena (koszt) kredytu – waga 100%.
6) Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu i ocena ich spełniania: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączą do oferty wszystkie oświadczenia i dokumenty określone w S I W Z. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające ich spełnienie.
7) Termin związania ofertą – 30 dni liczonych od dnia składania ofert.
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
9) Specyfikację można odebrać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, ze strony internetowej Zamawiającego: www.zec-walcz.pl, pocztą elektroniczną na wniosek Wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wadium -Zamawiający nie wymaga jego wniesienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie wymaga jego wniesienia.
12) Osoba do kontaktów :
- Anna Brożek –Główny Księgowy – tel. 67 250 81 44 , 67 258 50 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00.
13) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
15) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Wałcz, dnia 16.07.2014r.

SIWZ 

 

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej