Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Przebudowa i docieplenie ścian zewnętrznych budynków na terenie kotłowni KR-2

 

Zakład Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

ul. Budowlanych 9/4

  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

Na wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa i docieplenie ścian zewnętrznych budynków na terenie kotłowni KR-2

przy ul. 12-go Lutego 10 w Wałczu.

 

Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45000000-7;

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE NIEOBJĘTE PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w „Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia”, którą można otrzymać:

-    osobiście w siedzibie Zamawiającego,

-    ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zadania         – do dnia 15 października 2016r.

Termin składania ofert               – do dnia 31 marca 2016r. do godz. 1200

Termin otwarcia ofert                – dnia 31 marca 2016r. o godz. 1215

Termin związania z ofertą          – 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

„PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW NA TERENIE KOTŁOWNI KR-2 PRZY UL. 12-GO LUTEGO 10 W WAŁCZU”.

należy złożyć w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena 100%

Osoby uprawnione do kontaktów w dni robocze w godz. 800 – 1400.

Kierownik ds. Techniczno-eksploatacyjnych inż. Jan Furtacz; tel. 067 258 50 32; 785 900 242:

Specjalista ds. Inwestycji i remontów – Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32, 785 900 228:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

 

Załączniki:

 

SIWZ + załączniki nr 1-9

 

Załącznik nr 10

 

Załącznik nr 11

 

Załącznik nr 12

 

Załącznik nr 13

 

Załączniki nr 14-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej