Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Kotłowni Rejonowej KR-3

Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

ul. Budowlanych 9/4

  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

Na:

Zadanie: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w Kotłowni Rejonowej KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45300000-0; 45310000-3; 31122000-0

Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w „Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia”, którą można otrzymać:

a    osobiście w siedzibie Zamawiającego,

a    ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia:

a)              roboty budowlane i hydrauliczne: do dnia 15 września 2013r.

b)              roboty elektryczne i automatyka: do dnia 15 listopada 2013r.

Termin składania ofert               – do dnia 29 lipca 2013r. do godz. 1200

Termin otwarcia ofert                 – dnia 29 lipca 2013r. o godz. 1215

Termin związania z ofertą            – 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

„Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego na KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu”.

należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

Kryteria oceny ofert:

  1. 1.    Cena 100%

Osoba uprawniona do kontaktów – Specjalista ds. energetycznych i automatyki Zbigniew Hrycikowski; tel. 067 258 50 32; 785 900 226 w dni robocze w godz. 830 – 1400.

Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie nie jest objęte przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

 

Wałcz, dnia 15.07.2013r.

SIWZ + załączniki  


 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej