Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200÷50/140/125mm,L = 154,8mb do budynku Starostwa

Z powodu nie przyznania środków postępowanie zostaje unieważnione.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
ul. Budowlanych 9/4
tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

Na:
Zadanie Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200-50/140/125mm, L = 154,8mb do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu ETAP II.

Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45231110-9; 45232142-9

Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia�h, którą można otrzymać:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl
  • Termin wykonania zamówienia:
  • Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 sierpnia 2013r.
  • Termin składania ofert do dnia 19 marca 2013r. do godz. 1200
  • Termin otwarcia ofert dnia 19 marca 2013r. o godz. 1215
  • Termin związania z ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.
  • Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

"Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu ETAP IIh.

należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena 100%

Osoba uprawniona do kontaktów Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 1400.

Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

Wałcz, dnia 28.02.2013r.

 

Załączniki

 
  SIWZ  Przykładowa grafika
  Projekt techniczny Przykładowa grafika
  Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego Przykładowa grafika

 

 

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej