Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Remont kotła WR-10 nr 1 w zakresie wymiany kompletnego pokładu rusztowego

 


Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
ul. Budowlanych 9/4
tel. 67 258 50 32; faks: 67 250 08 62

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY
NIE OBJĘTY PRZEPISAMI USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na wykonanie robót budowlanych:
Zadanie:
„Remont kotła WR-10 nr 1 w zakresie wymiany kompletnego pokładu rusztowego na terenie KR-2 przy ul. 12-go lutego 10 w Wałczu”

Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 44621210-4, 45251200-3, 45331110-0.
Zamówienie finansowane jest ze środków własnych zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w „Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia”, którą można otrzymać:

  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  2. ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zadania – do dnia 15 września 2017r.
Termin składania ofert – do dnia 28 lipca 2017r. do godz. 1200
Termin otwarcia ofert – dnia 28 lipca 2017r. o godz. 1215
Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

„REMONT KOTŁA WR-10 NR 1 NA TERENIE KR-2 W WAŁCZU”.
należy złożyć w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać. się Wykonawcy, którzy:
a. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
b. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
- W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał minimum 3 remonty kotłów rusztowych typu WR na kwotę min. 80.000,00 zł netto każda.
- Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą Kierownika Robót – posiadającego doświadczenie minimum 5-letnie w zakresie wykonywanych robót,
- dysponować pracownikami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia tj. min. dwiema osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu montażu lub kompleksowej modernizacji kotłów węglowych typu WR: min. jedną osobą, która posiada uprawnienia energetyczne do eksploatowania urządzeń, instalacji i sieci w nw. zakresie: branża sanitarna: Grupa 2 pkt 1, 2, 10, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-2-10).
d) Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 80.000 PLN.

Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 pkt.
Osoba uprawniona do kontaktów – Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych inż. Jan Furtacz tel. 67 258 50 32; 785 900 242 w dni robocze w godz. 800 – 1400.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Załącznik    
 SIWZ    
     
     
     
     
     
     
     
     

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej