Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

UNIEWAŻNIONO - Dostawa miału węglowego M II A 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6 w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2013/2014

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału energetycznego
z transportem i rozładunkiem w ilości 15.000 ton w trybie II etapowym,
tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych

 

Na podstawie art.138 a  ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759  z poźn. zm.) przedmiot zamówienia

jest wyłączony ze stosowania ustawy.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz

tel. (067) 258 50 32 do 35; faks: (067) 250 08 62;

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  internet: www.: zec-walcz.pl

1.Przedmiot zamówienia - dostawa miału węglowego M II A 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6
w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2013/2014.

2. Termin realizacji  –  wrzesień 2013 r. – 31.03. 2014 r.

3. Termin i miejsce składania ofert  -  do dnia 04 czerwca 2013r. do godz. 12°° lub w tym terminie przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W przypadku przesłania pocztą za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.

4. Termin otwarcia ofert -   04 czerwca 2013r.  godz. 12:30

5. Wadium przetargowe -    120.000,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia tysięcy złotych )   

6. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu  terminu składania ofert.                                                       

7. Kryterium oceny ofert  -  cena (koszt)  = 100 %

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  z załącznikami – udostępnione dla Wykonawcy na stronie internetowej ZEC Wałcz pod adresem: www: zec-walcz.pl  lub do pobrania za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i wspólnych.

 

Warunkiem udziału Wykonawców w postępowaniu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami załączonymi  do SIWZ, zabezpieczenie oferty w wadium oraz  spełnienie wszystkich wymagań  określonych w SIWZ.

10. Osoba do kontaktów: Anna Szymelfenig - tel.67 258 –50- 32  ( codziennie oprócz sobót  w godz. 7.00-14.00).
 

Zamówienie niniejsze nie ma charakteru zamówienia publicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego
bez podania przyczyny.

 

Wałcz, dnia 17.05.2013 r. 

SIWZ    

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.05.2013 r. 

 

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, prowadzący postępowanie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz w oparciu 

o wewnętrzny „Regulamin  udzielenia zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług”, jako postępowanie w trybie przetargu dwuetapowego, tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych na wykonanie zadania pn. „Dostawa miału energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 15 000 ton na sezon grzewczy 2013/2014” niniejszym informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, jako obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 Postępowanie zostało unieważnione w trybie postanowień pkt. 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z zapisami Rozdziału IV § 2 pkt. 19 Regulaminu udzielania zamówień.
 Zamawiający niezwłocznie po usunięciu zaistniałej w postępowaniu wady rozpocznie czynności zmierzające do wszczęcia nowego przetargu, którego publikacja nastąpi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej