Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

 • Bazaltowanie zasobnika miału i koryta odżużlacza

 • Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo - gumowej typ. 500EP630/3

 • Wyklejenie okładziną gumową bębna napędowego taśmociągu

 • Dostawa, krążników stalowych gładkich.

 • Dostawa materiałów i urządzeń

 • Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie układów kompensacji mocy biernej

 • Zaprojektowanie i wykonanie kanałów spalin.

   

  Zakład  Energetyki  Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

  ul. Budowlanych 9/4

    tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  UWAGA - Zmiana terminu składania ofert. 

   

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

  NIEOBJĘTY PRZEPISAMI USTAWY

  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Zaprojektowanie i wykonanie kanałów spalin od wentylatorów wyciągu do komina stalowego na terenie Kotłowni Rejonowej KR 3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

 • Dostawa 2 garaży blaszanych

  Zapytanie o cenę

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę 2 garaży blaszanych o parametrach

 • Dostawa przepustnic Broen

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

   

  1)        Przepustnica pełnoprzelotowa BROEN DN 100, PN 25 kołnierzowa                         – 2 szt.

  2)        Kołnierz stalowy z szyjką DN 250 PN 25                                                                            – 4 szt

  3)        Komplet uszczelek i śrub.

 • LEGALIZACJA 62 KPL. CIEPŁOMIERZY

  Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Wałczu zaprasza do składania ofert na legalizację wtórną 62 kpl. liczników ciepła firmy Kamstrup z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu w zakresie od 0,6 m3/h do 25,0 m3/h wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1. 

   

 • Budowa przyłącza ciepłowniczego 2xDN32/110, L=53,0mb

  Budowa przyłącza ciepłowniczego 2xDN32/110, L=53,0mb dz. nr 4393, 4394/2, 4394/3,          
  ul. Jasna, 78-600 Wałcz, obręb 001 Wałcz

 • Dostawa miału węglowego M II 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6 w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2014/2015.

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału energetycznego
  z transportem i rozładunkiem w ilości 15.000 ton w trybie dwuetapowym,
  tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych

  Na podstawie art.138 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia
  jest wyłączony ze stosowania ustawy.
  Zamawiający:
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz
  tel. (067) 258 50 32 do 35; faks: (067) 250 08 62;
  e-mail : zec_walcz@pro.onet.pl; internet: www.: zec-walcz.pl

  1.Przedmiot zamówienia - dostawa miału węglowego M II 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6
  w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2014/2015.

 • Dostawa i finansowanie samochodu Peugeot Partner Tepee

   

  Dostawa i finansowanie samochodu Peugeot Partner Tepee 

 • LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY

  LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY

 • UNIEWAŻNIONO - Dostawa miału węglowego M II A 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6 w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2013/2014

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału energetycznego
  z transportem i rozładunkiem w ilości 15.000 ton w trybie II etapowym,
  tj. przetargu nieograniczonego oraz negocjacji cenowych

   

  Na podstawie art.138 a  ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych 

  ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759  z poźn. zm.) przedmiot zamówienia

  jest wyłączony ze stosowania ustawy.

  Zamawiający:

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz

  tel. (067) 258 50 32 do 35; faks: (067) 250 08 62;

  e-mail : zec_walcz@pro.onet.pl;  internet: www.: zec-walcz.pl

  1.Przedmiot zamówienia - dostawa miału węglowego M II A 32.1-32.2 klasy 23/max 16/0,6
  w ilości 15.000 Mg na sezon grzewczy 2013/2014.

 • Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200÷50/140/125mm,L = 154,8mb do budynku Starostwa

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200÷50/140/125mm, L = 154,8mb do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu – ETAP II.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45231110-9; 45232142-9

  Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia", którą można otrzymać:

  • a osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • a ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl
  • Termin wykonania zamówienia
  • Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 sierpnia 2013r.
  • Termin składania ofert – do dnia 16 kwietnia 2013r. do godz. 1200
  • Termin otwarcia ofert – dnia 16 kwietnia 2013r. o godz. 1215
  • Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.
  • Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu – ETAP II". należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:

  1. Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów – Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 – 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 02.04.2013r.

  SIWZ Przykładowa grafika
   Projekt techniczny                                              Przykładowa grafika
   Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego  Przykładowa grafika
   Wyjaśnienie I z dnia 09.04.2013r. Przykładowa grafika
   Zawiadmienie o wyborze oferty Przykładowa grafika
 • MODERNIZACJA KOTŁÓW TYPU WR W KOTŁOWNIACH REJONOWYCH ZEC WAŁCZ

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  na:

  "MODERNIZACJA KOTŁÓW TYPU WR W KOTŁOWNIACH REJONOWYCH ZEC WAŁCZ"

 • Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200÷50/140/125mm,L = 154,8mb do budynku Starostwa

  Z powodu nie przyznania środków postępowanie zostaje unieważnione.

   

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:
  Zadanie Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 100/225/200-50/140/125mm, L = 154,8mb do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu ETAP II.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45231110-9; 45232142-9

  Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia�h, którą można otrzymać:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl
  • Termin wykonania zamówienia:
  • Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 sierpnia 2013r.
  • Termin składania ofert do dnia 19 marca 2013r. do godz. 1200
  • Termin otwarcia ofert dnia 19 marca 2013r. o godz. 1215
  • Termin związania z ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.
  • Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

  "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu ETAP IIh.

  należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:
  1. Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 28.02.2013r.

   

  Załączniki

   
    SIWZ  Przykładowa grafika
    Projekt techniczny Przykładowa grafika
    Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego Przykładowa grafika

   

   

 • Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 200/315mm, L = 112,0mb

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na:

  Zadanie Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 200/315mm, L = 112,0mb od komory K-2.3 do budynku K.2-4 przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu – ETAP I.

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45231110-9; 45232142-9

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2008r. Nr 171, poz.1058 oraz Dz.U. 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami)

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia", którą można otrzymać:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl
  • Termin wykonania zamówienia:
  • Termin wykonania robót technologicznych – 20-27 maja 2013r.
  • (przerwa w dostawie c.w.u.).
  • Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 czerwca 2013r.
  • Termin składania ofert – do dnia 22 marca 2013r. do godz. 1200 Termin otwarcia ofert – dnia 22 marca 2013r. o godz. 1215
  • Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.
  • Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-2.3 do komory K-2.4 przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu – ETAP I". należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:

  Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów – Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 – 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 04.03.2013r.

   SIWZ + załączniki Przykładowa grafika
     
   Zapytanie 1 Przykładowa grafika
   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przykładowa grafika
 • Wynajem i serwis odzieży roboczej dla 34 pracowników

     

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego zgodnie z postanowieniami art. 132 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), na "Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu"

  Wartość postępowania – poniżej 400.000,00 euro dla usług i dostaw

   

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4
  tel. 67 258 50 32;  fax: 67 250 08 62;
  adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl
  adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  1) Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis odzieży roboczej dla 34 pracowników, dostarczanej ukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego.

   

   Pełna treść ogłoszenia Przykładowa grafika
   SIWZ Przykładowa grafika
   Wyjaśnienie 1 Przykładowa grafika
   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przykładowa grafika
 • Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu

  O G Ł O S Z E N I E

  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego zgodnie z postanowieniami art. 132 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), na "Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej
  Sp. z o.o. w Wałczu"

  Wartość postępowania – poniżej 400.000,00 euro dla usług i dostaw

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

   Pełna treść ogłoszenia Przykładowa grafika
   SIWZ i załączniki Przykładowa grafika
   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Przykładowa grafika
 • Dostawa pompy Grundfos typ NK 65 -200 / 190 ZAKOŃCZONE

  ZAPYTANIE O CENĘ

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

  1). Pompa Grundfos typ NK 65 – 200 – 190 - 1 szt.

 • Dostawa przepustnic DN 300 ZAKOŃCZONE

  ZAPYTANIE O CENĘ

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę:

  1. Przepustnica BROEN DN 300, PN 25 kołnierzowa – 2 szt.
  2. Kołnierz stalowy z szyjką DN 300 PN 25, – 4 szt
  3. Komplet uszczelek i śrub.
 • Dostawa materiałów preizolowanych z instalacją alarmową i barierą anydyfuzyjną- UNIWEAŻNIONO

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/4
  tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

  Na dostawę materiałów preizolowanych z instalacją alarmową i barierą anydyfuzyjną do budowy:

  Zadanie Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną 2xDN200/315, L = 112,0mb od komory K-2.3 do komory K.2.4 przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu.

   

  Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 44163100-1; 44163000-0: 44163120-7.

  Postępowanie sektorowe o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - prowadzone jest w oparciu Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. Wałcz.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w "Warunkach Zamówienia", którą można otrzymać:

  osobiście w siedzibie Zamawiającego,

  ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl

  Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania dostawy – do dnia 20 kwietnia 2013r.

  Termin składania ofert – do dnia 15 marca 2013r. do godz. 1200

  Termin otwarcia ofert – dnia 15 marca 2013r. o godz. 1215

  Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

  "Dostawa materiałów preizolowanych 2013".

  należy złożyć w sekretariacie Z.E.C. Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

  Kryteria oceny ofert:

  Cena 100%

  Osoba uprawniona do kontaktów – Specjalista ds. Inwestycji, remontów i rozwoju mgr inż. Jarosław Piwiński; tel. 067 258 50 32; 785 900 228 w dni robocze w godz. 830 – 1400.

  Zamawiający informuje, że powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.( Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006r. poz. 551) z późn. zmianami.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

  Wałcz, dnia 27.02.2013r.

  Załączniki:
   SIWZ      Przykładowa grafika
   Wyjaśnienie 1 Przykładowa grafika
   Uniważnienie postępowania Przykładowa grafika
 • Dostawa węgla kamiennego: orzech i groszek - Eko w ilości łącznej 1000 ton

   

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia publicznego  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
  art. 11 ust. 8 Ustawy
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4
  -tel. 67 258 50 32;  fax: 67 250 08 62;
  -adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl  
  -adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl
  1) Przedmiot zamówienia:  obejmuje dostawę węgla kamiennego: orzech
    i groszek - Eko w ilości łącznej 1000 ton 
  2)   Parametry węgla:
  a) węgiel kamienny "orzech"
         ► typ : 32 gazowo płomienny
         ► klasa : 28/08/06 
         ► siarka do 0,6%
         ► granulacja  40 - 80 mm
  b) węgiel kamienny "groszek -Eko"
         ► typ : 32 gazowo płomienny
         ► klasa : 26/08/06 
         ► siarka do 0,6%
         ► granulacja  5 - 25 mm
  3)    Planowana ilość dostaw :
  a)  węgiel kamienny "orzech"        -   500 ton
  b)  węgiel kamienny "groszek- Eko"  -   500 ton
  4) Planowany termin realizacji zamówienia  :  do 31.12.2012 r.
  5) Termin i miejsce składania ofert :
  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Budowlanych 9/4  w Wałczu (sekretariat –
  pokój nr 1) do dnia 19 stycznia 2012r. do godziny 12:00 lub w tym terminie przesłać pocztą na
  adres Zamawiającego. W przypadku przesłania pocztą za termin złożenia oferty uznaje się datę i
  godzinę potwierdzenia odbioru oferty.
  6)    Termin otwarcia ofert: 19 styczeń 2012r. o godz. 12:15 w  siedzibie Zamawiającego.
  7)    Kryteria wyboru i sposób oceny ofert :
         a)  cena oferty za 1000 ton przedmiotu zamówienia –   waga 100%.
   8)  Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu  i ocena ich spełniania: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z  2004, Nr 19, poz. 177  z póź. zm.) oraz warunki określone w S I W Z. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające ich spełnienie.
  9)    Termin związania ofertą – 30 dni liczonych od dnia składania ofert. 
  10)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych i częściowych.
  11)    Specyfikację można odebrać nieodpłatnie: osobiście w siedzibie Zamawiającego, ze strony internetowej Zamawiającego : www.zec-walcz.pl, pocztą elektroniczną na wniosek Wykonawcy: zec_walcz@pro.onet.pl
  12)    Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości  15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100).
  13)    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  14)    Osoba do kontaktów :
         ►  Anna Szymelfenig  –  tel. 67 258 50 32-  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-13:30.
  15) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  16) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
                                                         
  Wałcz, dnia 29.12.2011r.
                                                                                                   


   

   
   SIWZ  Przykładowa grafika  
  wyjaśnienie 1 do SIWZ  Przykładowa grafika  
   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Przykładowa grafika  
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  Przykładowa grafika  
 • KOPARKO – ŁADOWARKI URSUS C360, K-160 OSTRÓWEK

  1) Koparko –Ładowarkę OSTRÓWEK rok produkcji 1992 – 1 szt.
  Cena rynkową pojazdu ustalono na kwotę 14560,00zł brutto na podstawie sporządzonej
  oceny technicznej z dnia 05.04.2011r.
  Oferty można składać na niżej wymienionych warunkach handlowych:
  1. Proponowana cena nie może być niższa od w/w ceny rynkowej pojazdu.
  2. Wypełnioną ofertę cenową (załącznik nr 1) oraz podpisane oświadczenie kupującego
  (załącznik nr 2) należy wysłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KOPARKO –
  ŁADOWARKA OSTRÓWEK” na adres sprzedającego do dnia 18.05.2011r.
  3. Każdy zainteresowany może dokonać osobiście oględzin pojazdu do dnia 17.05.2011r.
  4. Decyduje najwyższa zaoferowana cena.

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej