Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Zintegrowany System Zarządzania

Decyzję w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, podjęto uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03.10.2003r. Prace nad wdrożeniem systemu zapoczątkowano podpisaniem umów z: Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A, firmą konsultingową Global Erisson Consulitng Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakończenie prac związanych z wdrożeniem systemu, ustalono na 30 sierpnia 2005 roku. Realizację projektu, rozpoczęto od przeprowadzenia audytu wstępnego, którego celem była analiza i ocena istniejącego „Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie” w odniesieniu do normy PN-EN ISO 9001:2001. W ramach analizy, spraw-dzono praktyczne funkcjonowanie istniejącego „Systemu Zarządzania Jakością” w firmie. W poszczególnych procesach, analizie poddano istniejącą dokumentację oraz jej praktyczną realizację.

 

Audyt wstępny, wykazał potrzebę uzupełnień w istniejącym systemie zarządzania ze względu na wymogi stawiane przez normę PN-EN ISO 9001:2001. Przystąpiono do usunięcia zaistniałych niezgodności. W kolejnym etapie, przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej i podległych im pracowników w celu zapoznania z wymaganiami wspomnianej normy ISO. Prezes Zarządu powołał Pełnomocnika ds. SZJ, którego zadaniem był nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem systemu w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu. Spośród kadry pracowniczej, powołany został Zespół Sterujący. Do zadań Zespołu należało opracowanie dokumentacji SZJ. Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 10.12.2004 roku, ustanowiono „Politykę Jakości Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.”, której celem jest zapewnienie wdrożenia i utrzymania „Systemu Zarządzania Jakością”. Opracowano mapę procesów, w której określono procesy i procedury. Dokumentację systemu tworzą 22 procedury, 18 instrukcji oraz księga jakości. We wszystkich procesach, szczegółowo oznaczono odpowiedzialność za wykonanie działań przez pracowników. W dniu 08.04.2005 roku został powołany „Zespół Audytorów Wewnętrznych ZEC”. Na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu ZEC sp. z o.o., z dnia 1 lipca 2005r. wszyscy pracownicy ZEC, zostali zobowiązani do stosowania na swoim stanowisku pracy, opracowanych procedur i instrukcji. Od lipca do wrze-śnia 2005 r. przeprowadzono 2 audyty wewnętrzne, które miały na celu zweryfikowanie funkcjonowania systemu na stanowiskach w zakresie wdrożonych procesów i procedur. Po przeprowadzeniu poaudytowych działań korygujących „System Zarządzania Jakością” stał się spójnym i w pełni funkcjonującym elementem zarządzania przedsiębiorstwa.
W dniach 26-27 września 2005r Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło audyt certyfikujący, którego celem było stwierdzenie zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001. Po jego przeprowadze-niu, ZEC został rekomendowany do otrzymania jego Certyfikatu.
Dzięki dużemu zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników okres wdrażania „Systemu Zarządzania Jakością” trwał tylko 11 miesięcy. System umożliwił udoskonalenie: efektywnej obsługi klienta, nadzoru nad produkcją i dostarczaniem ciepła. Ponadto pozwolił na szczegółowe określenie zakresów odpowiedzialności kierownictwa oraz każdego pracownika.
Norma PN-EN ISO 9001:2001 wymaga, aby wszyscy pracownicy dążyli do zwiększenia zadowolenia klienta poprzez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami dotyczącymi ciągłego doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami mających zastosowanie przepisów.
Korzyści firmy z wdrożenia SZJ to: uporządkowanie dokumentacji i zapisów jakości, zidentyfikowanie wszystkich procesów zachodzących w organizacji oraz ich wzajemnych powiązań i oddziaływań, ustanowienie odpowiednich zasobów dla procesów, poprzez zarządzanie jakością zwiększono elastyczność i szybkość czasu reakcji na wymagania klientów, skuteczny nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, systematyczna poprawa współpracy między komórkami organizacyjnymi i działami, profesjonalna obsługa klientów oraz znaczący wzrost ich zadowolenia, podniesienie wiarygodności i zaufania w oczach klientów i partnerów, przewaga konkurencyjna.
Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne. Jednocześnie działania Spółki zmierzają do zmniejszenia uciążliwości systemu na środowisko naturalne poprzez podłączenie odbiorców do sieci ciepłowniczej. Trwały rozwój i dążenie do realizacji celów wymaga od jej wszystkich pracowników stałego podejmowania działań ekonomicznych i skutecznego wykorzystywania wszelkich metod zarządzania organizacją. A wszystko po to, by utrzymać jak najlepsze relacje z klientami.

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej