Przetargi

Zakładz Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu jest zobowiązane do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy. Przetarg

PN-EN ISO 9001:2009

Misją ZEC Wałcz Sp. z o.o. jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań klientów poprzez zapewnienie i stałe doskonalenie wysokiej jakości usług, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne.

Formularze

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie mailowo lub skontaktuje się telefonicznie.

czytaj więcej...

Filtr
 • Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 1.190.000,00 zł

  O G Ł O S Z E N I E
  o wszczęciu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, które prowadzone jest zgodnie
  z postanowieniami art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług, zatwierdzonym zarządzeniem nr 18/2014 Prezesa Zarządu ZEC Wałcz z dnia 12.05.2014r.

  ZAMAWIAJACY : Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu,
  78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4

  tel. 067 258 50 32; fax: 067 250 08 62;
  adres poczty elektronicznej : zec_walcz@pro.onet.pl ;
  adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.zec-walcz.pl

  Przedmiot zamówienia:
  Udzielenie kredytu złotowego krótkoterminowego w wysokości 1.190.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem miału węglowego na sezon grzewczy 2015/2016

 • Wykonanie remontu zasobników miału kotłów WR-10 i WR-6 polegającego na wyłożeniu ich materiałem trudnościeralnym

  Ogłoszenie                 
 • Wykonanie płyt betonowych pod garaże blaszane oraz dróg dojazdowych na terenie

  Zapytanie o cenę

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu zwraca się z zapytaniem na wykonanie płyt betonowych pod garaże blaszane oraz dróg dojazdowych na terenie Kotłowni Rejonowej KR -2
   i KR-3 w Wałczu.

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4 
78-600 Wałcz

Telefon: 67 258 50 32 
Faks: 67 250 08 62

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji Publicznej